ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Maďarské oddelenie 5.B - 6.B

Triedna učiteľka / Osztályfőnök: Mgr. Silvia Zatyková / Zatyko Szilvia

Rozvrh hodín / Órarend:


1.hodina
/1.óra
2.hodina
/2.óra
3.hodina
/3.óra
4.hodina
/4.óra
5.hodina
/5.óra
6.hodina
/6.óra
7.hodina
/7.óra

Pon.

Hétfő

Matematika

Maďarský jazyk a lit./ Magyar nyelv és irodalom

 

Geog-
rafia

Földrajz

Slovenský jazyk a slov. lit./ Szlovák nyelv és szlov. irodalom

Anglický jazyk 5.r./  Angol nyelv 5. o.

Technika

Műszaki nevelés

 

Ut.

Kedd

Matematika

Maďarský jazyk a lit./ Magyar nyelv és irodalom Slovenský jazyk a slov. lit./ Szlovák nyelv és szlov. irodalom

Náboženská výchova / Hit- és vallásoktatás

Dejepis/ Történelem

Biológia 5.r. Biológia 5.o.

Anglický jazyk 6. r./  Angol nyelv 6. o.

Informatika Informatika

Str.

Szer.

Matematika

Slovenský jazyk a slov. lit./ Szlovák nyelv és szlov. irodalom

Telesná a športová výchova/ Testneve-
lés és sport

Anglický jazyk 5. r./ Angol nyelv 5. r.

Dejepis 5.r. Történelem 5.o.

Komunikačné zručnosti 6.r./ Komunikációs fejlesztés 6.o.

Maďarský jazyk a lit./ Magyar nyelv és irodalom


Štv.

Csüt.

Maďarský jazyk a lit./ Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Maďarský jazyk a lit./ Magyar nyelv és irodalom

Slovenský jazyk a lit./ Szlovák nyelv és szlov. irodalom

Biológia

Biológia

Hudobná výchova/ Zenei nevelés

Výtvarná výchova/ Képzőműv. nev.

Pia.

Pén.

Slovenský jazyk a lit./ Szlovák nyelv és szlov. irodalom

Matematika Telesná a športová výchova/ Testneve-
lés és sport
Geografia 5.r.

Földrajz 5. o.

Občianska náuka 6. r./ Állampolgári ismeretek 6.o.

Anglický jazyk 5. r./  Angol nyelv 5. o.

Fyzika 6.r./Fizika 6.o.

 

Anglický jazyk 6. r./  Angol nyelv 6. o.


Vyučujúci / Tanárok:

Slovenský jazyk a slov. literatúra / Szlovák nyelv és szlovák idrodalom
Mgr. Jámborová Mária
Maďarský jazyk literatúra / Magyar nyelv és irodalom
Mgr. Zatyková Silvia   
Anglický jazyk /  Angol nyelv
Mgr. Martinová Zuzana
Matematika / Matematika
Mgr. György Júlia
Informatika/ Informatika
Mgr. Korcsok Ladislav
Fyzika / Fizika
Mgr. Korcsok Ladislav
Biológia / Biológia
Mgr. Sztancsik Deák Aranka
Dejepis / Történelem Mgr. Ďorďová Mária
Geografia / Földrajz PhDr. Maulíková Annamária
Občianska náuka / Állampolgári ismeretek
Mgr. Ďorďová Mária
Náboženská výchova / Hit- és vallásoktatás
ThLic. Balgová Hyacinta
Hudobná výchova / Zenei nevelés
Mgr. Sztancsik Deák Aranka
Výtvarná výchova / Képzőművészeti nevelés
Mgr. Zatyková Silvia
Telesná a športová výchova / Testnevelés és sport
Mgr. Lekýr Erik
Komunikačné zruč. / KKommunik. fejlesztés Mgr. Ďorďová Mária

 

 

 

 

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Partner v informatike

OPENnet.sk - WEBdesign & Solutions

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk