ZŠ s MŠ Čebovce - Alapiskola és Óvoda Csáb

Aktuality O nás Triedy a rozvrhy Maďarské oddelenie 1. - 4.

Triedna učiteľka / Osztályfőnök: Mgr. Mária Jámborová

 

Rozvrh hodín / Órarend


1.hodina
/1.óra
2.hodina
/2.óra
3.hodina
/3.óra
4.hodina
/4.óra
5.hodina
/5.óra
6.hodina
/6.óra
Pondelok
/Hétfő
Maďarský jazyk a lit.
/Magyar nyelv és irodalom
Slovenský jazyk a slov. lit
/Szlovák  nyelv és irodalom
Matematika

Hudobná výchova/
Zenei
nevelés

Maďarský jazyk a lit. 2.r./ Magyar nyelv és irodalom 2.o.

Anglický jazyk 3.r./ Angol nyelv 3.o.

Pracovné vyučovanie / Munkára nevelés,  4.r, 4.o

Anglický jazyk 4.r./ Angol nyelv 4.o.

Utorok
/Kedd

Maďarský jazyk a lit.
/Magyar nyelv és irodalom

Maďarský jazyk a lit.
/Magyar nyelv és irodalom

Náboženská výchova/
Hit- és vallásoktatás

Slovenský jazyk a slov. lit
/Szlovák  nyelv és irodalom

Matematika

Prvouka 2.r./ Környezet-ism.2.o.

Vlastiveda 3.-4.r./ Honismeret 3.-4.o.

Streda
/Szerda

Maďarský jazyk a lit.
/Magyar nyelv és irodalom

Telesná
výchova/ Testnevelés

Slovenský jazyk a slov. lit
/Szlovák  nyelv és irodalom

Matematika

 

Maďarský jazyk a lit. 1.-2.r./ Magyar nyelv és irodalom 1.-2.o.

Anglický jazyk 4.r./ Angol nyelv 4.o.

Anglický jazyk 3.r./ Angol nyelv 3.o.

Štvrtok
/Csütörtök
Maďarský jazyk a lit./Magyar nyelv és irodalom

Slovenský jazyk a slov.lit.
/Szlovák  nyelv és irodalom

Matematika

Výtvarná výchova/ Képzőműv. nevelés

Prvouka 1.-2.r./ Környezet-ism.1.-2.o.

Prírodoveda 3.-4.r./ Természet-ism. 3.-4.o.

 

Piatok
/Péntek
Telesná
výchova/ Testnevelés
Maďarský jazyk a lit.
/Magyar nyelv és irodalom

Slovenský jazyk a slov.lit.
/Szlovák  nyelv és irodalom

Maďarský jazyk a lit.1.r.
/Magyar nyelv és irodalom 1.o.

Slovenský jazyk a slov. lit.2.r.-3.r.
/Szlovák  nyelv és irodalom 2.o.-3.o.

Anglický jazyk 4.r./ Angol nyelv 4.o

Anglický jazyk 3.r./ Angol nyelv 3.o.

Informatická výchova 3.-4.r./ Informatikai nevelés 3.-4.o.

Ostatní vyučujúci / Tanárok:


Anglický jazyk 3.,4. r./ Angol nyev 3.,4. o.
Mgr. Katarína Tóthová
Informatická výchova / Informatikai nevelés Mgr. Aranka Sztancsik Deák
Náboženská výchova / Hit- és vallásoktatás ThLic. Hyacinta Balgová
Výtvarná výchova / Képzőművészeti nevelés Helena Nagyová
Hudobná výchova / Zenei nevelés Helena Nagyová
Telesná výchova / Testnevelés Kristian Hegedűš

 
SlovenčinaMagyar

Vybavenie školy

- Telocvičňa
- Multifunkčné ihrisko
- Odborné triedy (Fyzika, Chémia)
- Jazykové triedy
- Počítačové triedy
- Multimediálne triedy
- Knižnica
- Jedáleň
- Školský klub
- Materská škola

PARTNERI
Obec ČebovceFarnosť Čebovce
SPEVOKOL SZEDERA FÁBIÁNAFestivál ÚDOLIE SVITANÍ
SZEVÁMCSICS
OZ GERUŠAOPENnet.sk - Webdesign, E-shop, Webhosting

Fotky zo života školy

Naša anketa

Čo by ste radi privítali v škole?
 

Partner v informatike

OPENnet.sk - WEBdesign & Solutions

Projekty

PRINED
PRINED


Webdesign, Tvorba web stránok
OPENnet.sk